Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE ATLETIEKVERENIGING ATLEDO DONGEN
zoals vastgesteld in de A.L. van 18-01-1984 aangevuld met de meest recente wijzigingen en toevoegingen per artikel.

artikel 1
Naam en zetel  
De vereniging draagt de naam ATLEDO en is gevestigd te Dongen.
 
artikel 2
Contributie en inschrijfgeld- (gew. A.L. 25-03-2010)
Alle leden zijn contributie verschuldigd. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene vergadering.
De door een lid verschuldigde contributie wordt niet ingevorderd, indien dat lid zich als jurylid, bestuurslid of trainer voor de vereniging verdienstelijk maakt en geen gebruik maakt van de trainingsfaciliteiten. De leden betalen voor aanvang van het nieuwe kwartaal de verschuldigde contributie over het komende kwartaal en overige kosten van het afgelopen kwartaal, aan de hand van een door de ledenadministratie vergaarde nota. Voor de vaststelling van de contributie wordt onderscheid gemaakt in atleten en trimmers. In andere niet nader genoemde functies of omstandigheden beslist het bestuur of tot een afwijkende regeling kan worden overgegaan.

artikel 2a
Toevoeging aan artikel 2 Contributie en Inschrijfgeld
Aan het lidmaatschap is verbonden dat alle leden van 16 jaar en ouder zich eenmaal per jaar een dagdeel inzetten voor de vereniging. Daarbij is er keuze uit een aantal werkzaamheden en taken. Alleen in zwaarwegende gevallen kan hier van worden afgeweken. Het bestuur beslist hier over en bepaalt de keuze mogelijkheden.

Betalingsregeling - (gew. A.L. 19-03-2014) 
De contributie wordt per kwartaal geïnd door middel van automatische incasso. Zoals verplicht volgens de Sepa regeling ontvangen de leden een aankondiging dat het bedrag over 5 dagen van hun rekening zal worden afgeschreven. De contributie is inclusief de Atletiekunie bijdrage. Indien men niet heeft betaald op de eerste van de tweede maand nadat de nota is verzonden, volgt een herinnering om te betalen. Blijft men dan nog in gebreke dan wordt door het bestuur met betrokkene of ouders van betrokkene contact opgenomen. Een betalingsregeling behoort dan tot de mogelijk­heden. Voldoet men hieraan niet dan wordt het lid voor de rest van het jaar op non actief gesteld en met ingang van het nieuwe kalenderjaar als lid afgevoerd.

artikel 3
Wedstrijdlicentie - (gew. A.L. 25-03-2010)
De wedstrijdlicenties is verplicht voor alle deelnemers aan de Technische Atletiek, waarvoor bij de Atletiekunie een wedstrijdlicentie verplicht isen voor de deelnemers van de Wedstrijdgroep Lopen.

artikel 4
Keuringen - (A.L. 18-01-1984)
Alle leden worden aangeraden een sportkeuring te ondergaan door een daarvoor bevoegde arts.
Het keuringsgeld wordt door de leden zelf betaald.
 
artikel 5
Wedstrijdgelden - (gew. A.L. 25-03-2010)
a. door de vereniging zelf georganiseerde wedstrijden (thuiswedstrijden).
Bij inschrijving betalen leden een gereduceerd tarief dat vooraf bekend wordt gemaakt.
Bij verhindering dient men zich tijdig af te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
b door andere verenigingen georganiseerde wedstrijden (uitwedstrijden).
Het inschrijfgeld alsmede de reiskosten worden door de leden zelf betaald. Met dien verstande dat het inschrijfgeld staat vermeld op de aangeboden kwartaalnota, terwijl de reiskosten direct dienen te worden voldaan. Bij verhindering dient men zich tijdig af te melden. Het wedstrijdgeld blijft echter wel verschuldigd, tenzij er een gegronde reden is.

artikel 6
Clubtenue  -  (gew. A.L. 25-03-2010)
Het clubtenue bestaat uit een broek en een shirt zoals bij de Atletiekunie gedeponeerd en door de Atletiekunie goedgekeurd. (zie www.atletiekunie.nl)
Leden die de vereniging in wedstrijdverband vertegenwoordigen, dienen het clubtenue te dragen.
 
artikel 7
Het bestuur  - (gew. A.L. 28-03-2006)
Het bestuur bestaat uit een even of oneven aantal van tenminste 7 leden, waarvan de voorzitter, secretaris en penningmeester tevens het dagelijks bestuur vormen.
 
Taak - (gew. A.L. 26-03-2002)
Het bestuur heeft tot taak de verenigingsbelangen, binnen de kring van haar bevoegdheden, in haar gehele omvang te behartigen. Het dagelijksbestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken en neemt die beslissingen die niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld

Het bestuur is verplicht bij overtreding van het gestelde in “het bestuursreglement alcoholverstrekking in de kantine van Atledo” sancties aan betrokkene(n) op te leggen.
Het bestuur is hiertoe bevoegd volgens artikel 7 van de statuten

artikel 8
De voorzitter - (A.L. 18-01-1984)
De voorzitter roept de bestuurs  en algemene ledenvergaderingen bijeen. Hij leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene vergadering om daarin wijziging te brengen. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten, huishoudelijk reglement en verder alle regelingen en bepalingen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze te heropenen zodra éénderde van de ter algemene vergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. Hij heeft het recht te allen tijde boeken, kas en verdere bescheiden in te zien. Hij ondertekent met de secretaris de notulen en alle officiële stukken.
 
artikel 9
De secretaris - (gew. A.L. 07-03-1995)
De secretaris voert de administratie van de vereniging voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij ondertekent alle officiële stukken en is verplicht hiervan afschrift te bewaren. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie en bewaart het verenigingsarchief, het welk hij bij zijn aftreden in goede orde aan zijn opvolger overdraagt. Hij brengt verslag uit over de toestand van de vereniging op de algemene vergadering. Hij zorgt voor alle bekendmakingen, voorgeschreven door de statuten of nodig geacht door het bestuur. De secretaris notuleert de bestuurs  en algemene vergaderingen.
 
artikel 10
De penningmeester - (A.L. 18-01-1984)
De penningmeester beheert de geldmiddelen. Hij draagt zorg voor alle ontvangsten en uitgaven en administreert zodanig dat de baten en lasten te allen tijde kunnen worden gekend. Hij bewaart alle stukken die hierop betrekking hebben. Hij is verplicht inzage en inlichtingen omtrent zijn beheer te geven aan de bestuursleden en de kascommissie. Hij brengt op de algemene vergadering verslag uit over de financiële toestand van de vereniging. Bij tussentijds aftreden legt hij binnen 14 dagen na zijn aftreden rekening en verantwoording af over zijn beheer aan de kascommissie. Hij is persoonlijk aansprakelijk voor de onder zijn beheer zijnde gelden.
 
artikel 11
Overige bestuursleden - (A.L. 18-01-1984)
In de eerste bestuursvergadering na de algemene vergadering worden in overleg hun taken bepaald. Alle leden worden hiervan in kennis gesteld.

De overige rechten en plichten van het bestuur zijn omschreven in de artikelen 10 t/m 13 van de statuten.
 
artikel 12
Bestuursverkiezing - (A.L. 18-01-1984)
De bestuursverkiezing van bestuursleden geschiedt bij meerderheid van stemmen door de algemene ledenvergadering. Heeft bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vindt er een tweede stemming plaats over de 2 personen, die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot. Neemt de gekozene de benoeming niet aan, dan heeft er onmiddellijk een nieuwe vrije stemming plaats.
 
artikel 13
Kandidaatstelling - (A.L. 18-01-1984)
Kandidaten voor het bestuur kunnen worden voorgedragen door het bestuur of schriftelijk door tenminste 10 stemgerechtigden. Indien de vereniging minder dan 100 stemgerechtigde leden heeft, dient voor "10 stemgerechtigden" te worden gelezen: 10% van het aantal stemgerechtigde leden. Dit schriftelijk verzoek dient, vergezeld van de bereidverklaring van de kandidaat, tenminste tien dagen voor de algemene vergadering  de dag van ontvangst en de dag van vergadering niet meegerekend  ingediend te zijn.
 
artikel 14
Wijze van stemming - (A.L. 18-01-1984)
Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de algemene vergadering anders besluit. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
 
artikel 15
Het stembureau - (A.L. 18-01-1984)
Het stembureau dat uit 3 personen bestaat wordt door de algemene vergadering geïnstalleerd. De voorzitter kan hiervoor een aanbeveling doen.
 
artikel 16
Ongeldige/blanco stemmen - (A.L. 18-01-1984)
Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt, die:
a. niet zijn ondertekend
b. onleesbaar zijn
c. een persoon of zaak niet duidelijk aanwijzen
d. de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is
e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van het onderwerp van stemming
g. door niet stemgerechtigden zijn uitgebracht
 
artikel 17
Aftreden bestuur  - (gew. A.L. 18-11-1985)
Het rooster van aftreden is als volgt vastgesteld:
Jaarlijks treden 2 bestuursleden af.
Te weten:
a. één in functie benoemd bestuurslid (D.B.).
b. één niet in functie benoemd bestuurslid.
Van a.en b. treedt diegene af waarvan de zittingsduur in het bestuur, na diens laatste benoeming of verkiezing, het langst is. Indien een bestuurslid de wens te kennen geeft voortijdig het bestuur te verlaten, treedt deze in de plaats van het onder a.en b. aangewezen bestuurslid. Na een zittingsduur van 4 jaar dient elk bestuurslid af te treden en kan zich eventueel wederom herkiesbaar stellen.
 
artikel 18
Commissies - (A.L. 18-01-1984)
a. Commissies worden door het bestuur benoemd ter uitvoering van de hen opgedragen taak.
b. In iedere commissie is bij voorkeur een bestuurslid vertegenwoordigd, die zorg draagt voor een goede communicatie tussen bestuur en commissies.

Indien in een commissie geen bestuurslid is vertegenwoordigd wordt wel een bestuurslid aangewezen die als contactpersoon door de commissie dient te worden benaderd.
c. Alle activiteiten van een commissie worden aan de hand van een plan ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.

Indien activiteiten dienen plaats te vinden voordat het bestuur in haar vergadering de gelegenheid heeft dit te bespreken, beoordeelt het bestuurslid onder wiens verantwoordelijkheid de commissie valt, of:
1. hij zelf de beslissing kan nemen om het door de commissie voorgestelde uit te doen voeren.
2. hij de zaak voorlegt aan het dagelijks bestuur, dat op zijn beurt dan een beslissing neemt.

In beide gevallen is men verantwoording schuldig aan het bestuur.
d. Elke commissie legt in de maand november schriftelijk een jaarplan met financiële consequenties voor aan het bestuur. Dit jaarplan dient vergezeld te gaan van een verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar, welk verslag ter kennis aan de algemene vergadering wordt gebracht. Elke commissie stelt notulen op van de gehouden vergaderingen en zendt hiervan zo spoedig mogelijk een afschrift aan de secretaris.
e. Elke commissie wordt minstens lx per jaar voor een gemeenschappelijke vergadering met het bestuur uitgenodigd, met uitzondering van de kascontrolecommissie.

Elke commissie bestaat uit tenminste drie personen.
 
artikel 19 
Technische commissie -  (gew. A.L. 21-03-2013)         

Taken:
De technische commissies Atletiek en Lopen dragen er zorg voor dat er voldoende trainingen van kwalitatief hoog niveau op een verantwoorde en veilige wijze gegeven worden. Ze stimuleren deelname aan wedstrijden en zorgen voor voldoende goed opgeleide trainers.

artikel 20
Wedstrijd commissie -  (gew. A.L. 21-03-2013)
 
        
Taken:
Zorgt voor de algemene organisatie, promotie en uitslagverwerking van alle thuiswedstrijden, zoals clubkampioenschappen, prestatielopen, crosses, wegwedstrijden, selectiewedstrijden en baanwedstrijden. 

artikel 20a
Wedstrijdsecretaris -  (gew. A.L. 21-03-2013)

Er is een wedstrijdsecretaris voor de thuis- en uitwedstrijden.

Taken:
Verzorgt het bekendmaken en de publicatie van wedstrijden en de wedstrijduitslagen. Regelt de inschrijvingen en betalingen
 
artikel 21
Aktiviteiten-commissie - (A.L. 18-01-1984)

Taken:
Het initiatief nemen tot en het organiseren van activiteiten die het sociale contact tussen leden bevordert
 
artikel 22
Redaktie commissie - (gew. A.L. 21-03-2013)                 

Taken:
Het verzorgen en verspreiden van het verenigingsblad in de diverse media.
 
artikel 23
Kascommissie - (gew. A.L. 25-03-2010)

De algemene vergadering kiest jaarlijks de kascommissie, die uit tenminste drie leden bestaat, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden treden beurtelings af en zijn aansluitend slechts lx herkiesbaar. De commissie onderzoekt voor de algemene vergadering de jaarlijkse rekening van de vereniging voor wat het de inkomsten en uitgaven betreft en brengt van bevindingen verslag uit op de algemene vergadering.
 
artikel 24
PR commissie - (gew. A.L. 21-03-2013)

Taken:
Het vergroten en uitdragen van de naamsbekendheid van ATLEDO met name gericht op het verkrijgen van fondsen en sponsorgelden voor alle noodzakelijke voorzieningen welke bij een volwaardige atletiekaccommodatie behoren.  

artikel 25
Ledengegevens - (gew. A.L. 28-03-2007)
Het Bestuur zal zich conformeren aan de wet bescherming persoonsregistratie en zal geen persoonsgegevens door spelen naar derden anders dan nodig voor het voeren van de verenigingsadministratie.  

Voorstel tot wijziging ALV maart 2019: wet bescherming persoonsregistratie wordt Algemene Verordening Gegevensbescherming. 


artikel 26
Wijzigingen H.H. reglement - (gew. A.L. 25-03-2010)
Wijzigingen of aanvullingen van het huishoudelijk reglement kunnen uitsluitend op de algemene vergadering geschieden.   

Omdat Atledo de Gezonde Sportkantine  belangrijk vindt en beleidsmatig wil ondersteunen wordt onderstaande verklaring opgenomen in de Huishoudelijk Reglement na instemming van de ALV in maart 2019 en uitgevoerd door de kantine commissie-en medewerkers.

Het Atledo gezondere kantinebeleid

Atledo heeft een omgeving waar gezonder eten gemakkelijk is. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in het clubhuis (en in onze automaten) gezonder is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leden en bezoekers.

Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezondere keuze de makkelijke keuze.

Ons clubhuis heeft de volgende basis:

 • Het clubhuis biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
  Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, snacks etc.) biedt het clubhuis minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.
 • Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
  Het clubhuis hanteert deze drie uitstralingspunten:
 1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes;
 2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes;
 3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes. 
 • Het clubhuis stimuleert water drinken
  In ons clubhuis is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, kannen met water of flesjes water.

Onze ambitie

Wij hebben de ambitie om de sportieve omgeving waar onze leden en bezoekers zich in bevinden, een omgeving te laten zijn met een gezonde uitstraling die gezonder gedrag stimuleert.

Atledo heeft de ambitie om structureel een Zilveren Sportkantine” te zijn, de eerste in Dongen:

 • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 60% procent] uit betere keuzes;
 • We bieden minstens groente of fruit aan;
 • De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze.

Atledo werkt structureel aan een Gezondere Sportkantine 

Het beleid laat duidelijk zien hoe de organisatie er ook op de lange termijn voor zorgt dat de kantine gezond blijft.

Tevens is het één van de speerpunten in de afspraak met de kantine commissie, dat deze actief hierop let en de medewerkers hierop aanstuurt.

Met onze kantine commissie hebben wij afgesproken dat we ieder jaar in januari het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan het bestuur.

02-12-2018

Bestuur Atledo

Beleid Overzicht