Dwars door Dongen Reglement

Toepassing
Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing behoudens voor zover daarvan in dit wedstrijdreglement wordt afgeweken.

Organisatie
De Atledo / MDM Verhuur Dwars door Dongen wordt georganiseerd door ATV Atledo. Zij stellen het wedstrijdreglement van de Dwars door Dongen vast. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan het wedstrijdreglement.

Indeling en prijzen per categorie (geslacht/leeftijd)
De organisatie deelt de deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van de Dwars door Dongen. De organisatie bepaalt ook de wedstrijdcategorieën die er zijn, zowel voor de jeugd als volwassenen. Leidraad hierin is wel de indeling die ook gehanteerd wordt door de Atletiekunie en Regio 13.

De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem door de organisatie toegekende indeling juist is.

Voor de nummers 1 t/m 3 van elke categorie, zowel bij de mannen/jongens als vrouwen/meisjes is er een medaille.

Vaststelling uitslag/tijdregistratie
De organisatie stelt de finishtijd (bruto- en nettotijd) van de deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De organisatie is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisatie worden teruggegeven indien op grond van de uitslag, na wijziging ervan geen recht meer op de prijs bestaat.

Op de dag van de wedstrijd zelf wordt prioriteit gegeven aan de uitslagen van de eerste 3 van elke categorie vanwege de prijsuitreiking. De organisatie probeert de uitslagen zo snel mogelijk op de site te plaatsen.

Wanneer er fouten in de uitslagen zitten, waardoor het maken van een duidelijke uitslag niet mogelijk is, behoudt de organisatie zich het recht voor om in overleg met de wedstrijdleider, de uitslag zo aan te passen zodat deze toch gepubliceerd kan worden.

Fouten en/of opmerkingen over de uitslagen kunnen gestuurd worden naar het e-mailadres wedstrijd-thuis@atledo.nl, ovv naam/startnummer + juiste tijd.

Startnummers
De deelnemer ontvangt van de organisatie een startnummer. De deelnemer dient het startnummer op de borst te bevestigen, bij voorkeur met veiligheidsspelden.

Het startnummer moet zodanig worden bevestigd en gedragen dat het startnummer, en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Het mag niet worden afgesneden of gevouwen.

Wijze van voortbewegen
Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisatie uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijk wijze en volgens de regels van de Atletiekunie.

Deelnemers aan het loopevenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de organisatie en wedstrijdleiding.

Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen
De organisatie is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien:

  • deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of algemene voorwaarden. 
  • of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt.
  • of als het op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement noodzakelijk wordt geacht.

Instructies
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de organisatie, wedstrijdleiding, personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken tot de organisatie behoren.

Coördinatoren en vrijwilligers worden aangewezen door de organisatie.

Overige bepalingen
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie. 

 

 

Dwars door Dongen Overzicht